Zaštita na radu

znr

 • Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak)
 • Zakon o zaštiti na radu(NN 71/14)
 • Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)
 • Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita (NN 101/0940/10)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 1/11)
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada(NN 29/13)
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)
 • Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/6845/68-ispravak)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
 • Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Vidi: čl.21. st.3. Pravilnika o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja , opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika zbog izloženosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN 10/86) Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (NN 49/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN 10/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile (NN 7/89)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN 11/84, 7/89)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (NN 40/07)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu i kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (NN 40/07)
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)
 • Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara