Zaštita od požara

zop

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)
 • Pravilnik o  planu zaštite od požara  (NN 51/12)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/9432/97)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/9455/94-ispravak, 142/03)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara 
  (NN 141/11)
 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)
 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)
 • Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenata iz zaštite od požara (NN 56/12)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
 • Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara (NN 50/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 88/11)
 • Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 88/11)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/84) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca (Sl. list SFRJ 35/80)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom (Sl. list SFRJ 44/8331/89)
  Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline nastalih u požaru (Sl. list SFRJ 45/83) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva (Sl. list SFRJ 57/85) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih i prijevoznih uređaja za gašenje požara (Sl. list SFRJ 16/83 i NN 1/01) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/9768/00)
  Vidi: čl.37. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 3/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara