Zaštita okoliša

okolis

 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Uredba o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11)
 • Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša (NN 75/02)
  Uredba o ekološkoj mreži(NN 124/13)
 • Uredba o okolišnoj dozvoli(NN 8/14)
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša (NN70/0881/11)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš(NN 61/14)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN64/08)
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu (NN 70/08)
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN126/09)
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Odluka o objavljivanju Pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša (NN 154/08)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN57/10)
 • Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 34/07)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (NN31/10)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2novih osobnih automobila (NN 120/07)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN135/06)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN5/11)
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN73/08)
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN114/08)
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu (NN139/08)
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08)
 • Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN92/08)
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša (NN 126/10)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša (NN 126/10)
 • Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša (NN79/95)
 • Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (NN 114/08)
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  (NN 107/03)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN2/04)
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN20/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN44/04)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN71/04)
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  (NN95/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (NN120/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 120/04)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN73/0748/09)
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN77/07)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN71/04)
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN95/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom
  (NN 120/04)
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja(NN 9/14)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara