Zaštita prirode

zemlja

 • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
  (NN 126/02)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08)
 • Pravilnik o znaku zaštite prirode (NN 178/03)
 • Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07)
 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
 • Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja (NN 44/05)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti (NN130/06)
 • Pravilnik o  službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode (NN 45/12)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara