Zaštita od buke

buka

 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/13)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
  Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke
  (NN 91/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN156/08)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
  (NN 75/09)

Priznata tehnička pravila

 • HRN U.J6.001/82– Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
 • HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
 • HRN U.J6.201/89– Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
 • HRN U.F2.010/78– Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova

 

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara