Obrana

obrana

 • Zakon o obrani (NN 33/0258/02-ispravak, 76/07153/09)
 • Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata
  (NN 175/03)
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama zaštite te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu
  (NN 63/11)
 • Pravilnik o tajnosti podataka obrane (NN 39/08)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91)
 • Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (NN 45/84)
 • Pravilnik o vojnom letenju (NN 35/12)

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (Sl. list SFRJ 55/83)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara