Predmet poslovanja

*izrada procjene opasnosti;

*osposobljavanje za rad na siguran način;

*ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu;

*provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme;

*stručni poslovi zaštite od požara;

*izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

*izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

*izrada vanjskih planova;

*izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

*izrada posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe zaštite i spašavanja;

*stručni poslovi zaštite okoliša;

*stručni poslovi zaštite od buke;

*djelatnosti praćenja kvalitete zraka;

*djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak i nepokretnih izvora;

*djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak i nepokretnih izvora;

*djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka;

*djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnja i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise;

*djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih
kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova;

*djelatnost uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari;

*stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja;

*promet izvora neionizirajućeg zračenja;

*tehničko ispitivanje i analiza;

*savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;

*računalne i srodne djelatnosti;

*poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;

*poslovanje nekretninama;

*posredovanje u prometu nekretnina;

*projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja;

*obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje;

*kupnja i prodaja robe;

*obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;

*zastupanje inozemnih tvrtki;

*skladištenje robe;

*usluge informacijskog društva;

*računovodstveni poslovi;

*prijevoz za vlastite potrebe;

*stručni poslovi prostornog uređenja;

*unutarnje uređenje prostora;

*organiziranje kreativnih radionica, seminara, simpozija, savjetovanja, tečajeva, kongresa, audicija, koncerata, festivala, revija, zabavnih igara, priredaba, izložbi, sajmova i promotivnih događanja i priredbi;

*održavanje i popravak električnih strojeva i aparata;

*ispitivanje plinskih i dimovodnih instalacija

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara